Regeringen vill gynna vindkraft till havs

I en debattartikel presenterar regeringen sin syn på varför anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft ska "kapas".

Regeringen har i linje med energikommissionens förslag beslutat att ge energimyndigheten i uppdrag att utreda hur ett stöd till havsbaserad vindkraft i form av slopade anslutningskostnader kan utformas. Det kan i praktiken innebära att Svenska Kraftnät står för finansieringen av framdragande av en anslutningspunkt till en punkt nära projektområdet där vindkraftproojektören tar över kosntnaderna.

Det finns flera aspekter som en utredning kan behöva belysa, som påverkan på det befintliga teknikneutrala stödet till all förnybar elproduktion (elcertifikat) och påverkan på möjligheterna att jämföra projekt marknadsmässigt - det är stora skillnader mellan anslutningskostnaderna för de olika havsbaserade projekten. Man referrar till att andra länder har motsvarande stöd - men där har staten varit med och valt ut projekt och på så vis vägt in anslutningskostnaden i projektvärdet för samhället redan från början. Den här "invägningen" bör utredaren ge en handlingsplan för.

Även frågan om hur finansieringen kan utformas behöver belysas så att det klarläggs hur Svenska Kraftnät överför kostnaden till elkonsumenten, via nättariffen.

Det är viktigt för utbyggnaden av vindkraft att stödsystem utformas på ett sätt som är samhällsekomomiskt klokt och kan vinna allmänhetens acceptans och förståelse.

Regeringen presenterar debattartikeln >>här.

Lilla riksvapnet