IPCC: Det går att klara två graders-målet

"Climate policy is not a free lunch - but a lunch worthwhile to buy" Ottmar Edenhofer vid IPCC:s presskonferens den 14 april 2014

Den senaste rapporten från IPCC (FN:s klimatpanel) har nu publicerats. Man söker här handlingsvägar mot bakgrund av tidigare rapporters presentation av vetenskapligt underlag som visar att det faktiskt pågår en kraftig utveckling mot uppvärmning globalt.

Ordföranden för IPCC, Rajendra K. Pachauri, trycker särskilt på betydelsen av att hålla tillbaka individuella särintressen och i stället lyckas med internationell samverkan på en aldrig tidigare skådad nivå – med alla involverade och med etik och olikhet som viktiga överliggande teman.

Produktionen av energi svarar för närmare 50% av växthusgaserna – fortsatt utbyggnad av förnybar energi är därmed ett avgörande tema för att lyckas. Andra områden är återplantering av skog och effektivare energianvändning.

Finansiellt krävs ett nytt flöde av investeringar riktade i synnerhet mot el-produktion med förnybar teknik och i vissa delar av världen även kärnkraft (kärnkraft kan ersätta (som baskraft) fossil elproduktion i många delar av världen givet godtagbara svar finns på frågorna om reaktorsäkerhet, transport av radioaktivt avfall, avfallshantering och spridning). Samtidigt krävs det en reduktion av dagens subventioner till fossilbaserad el-produktion.
Detta ska kunna ske med en helt marginell förlust av tillväxt.

Presskonferensen
vars andra halva består av utfrågning är en bra kanal in i IPCC-arbetet.
En syntesrapport kommer att presenteras längre fram.

IPCC-rapportens framsida