Handelsbaserat synsätt på klimatansvaret

En grupp forskare i Lund, Trondheim och Sidney har presenterat en rapport som stimulerar nytänkande i arbetet med strategier för en klimateffektiv energiproduktion

Traditionellt har klimatstrateger haft att välja mellan ett produktionsbaserat och ett konsumtionsbaserat synsätt.
Forskarna Astrid Kander, Magnus Jiborn, Daniel Moran och Thomas Wiedmann presenterar ett nytt angreppsätt som tar hänsyn till effekter av internationell handel. För Sveriges del är detta gynnsamt eftersom vi i hög grad exporterar fossilfri el-energi inbakad i produkter som papper och stål. När det gäller den globala situationen har Sverige därmed en klart mer positiv roll än vad ett traditionellt konsumtionsbaserat mått visar.

Forskargruppens artikel "National greenhouse-gas accounting for effective climate policy on international trade" publicerades den 9 mars i år i Nature Climate Change och kan läsas > här.

En slutsats av den här komplexa och beräkningsintensiva forskningen blir att energiminister Ibrahim Baylans energikommission bör värna om den klimateffektiva svenska exportindustrin. Varor producerade med ren svensk energi bidrar till minskade globala utsläpp genom att de tränger undan klimatförstörande produktion på världsmarknaden. Sverige bör alltså förädla råvaran energi till energinintensiva varor som vi exporterar. Och samma grundtanke stimulerar andra länder att använda förnybar energi.

Vid en presskonferens den 13 mars i år försökte de norska och svenska energiminstrarna på olika sätt motivera behovet av en höjning av elcertifikatsystemets kvotnivå, "kontrollstation 2015". Syftet är att stimulera utbyggnaden av förnybar el-produktion. Vikten av att se bortom dagsläget och ha ett långsiktigt perspektiv var de överens om. Frågan om behovet av ytterligare förnybar produktionskapoacitet hanterade de på helt olika sätt: Lien talade om grannländers behov av ren energi (dvs om norsk export av el via planerade kabelutbyggnader) medan Baylan hänvisade mer passivt till vårt nationella energibehov den dagen gamla kärnkraftverk tjänat ut.
Båda har fel kan man hävda med forskarna Kander, Jiborn, Moran och Wiedmanns teorier som stöd.
Sverige ska inte exportera el, och vi ska inte avvakta vad som sker när kärnkraftverken tjänat ut. Vi ska använda elen själva och agera för en handel som premierar de varor som producerats med bäst energi. Där har Sverige en chans att hävda sig.genom att arbeta för klimatet nationellt på ett sätt som innebär förbättring globalt.


[Magnus Jiborn ovan och GEOtexts Rikard Hedenblad har bildat ett bolag, Kustvind AB, för utveckling av havsbaserad vindkraft]

Lillgrund